js中火星坐标、百度坐标、WGS84坐标转换实现方法

//定义一些常量 var x_PI = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0; var PI = 3.1415926535897932384626; var a = 6378245.0; var ee = 0.00669342162296594323; /** * 百度坐标系 (BD-09) 与 火星坐标系 (GCJ-02)的转换 * 即 百度 转 谷歌、高德 */ function bd09togcj02(bd_lon, bd_lat) { var x_pi = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0; var x = bd_lon - 0.0065; var y = bd_lat - 0.006; var z = Math.sqrt(x * x + y * y) - 0.00002 * Math.sin(y * x_pi); var theta = Math.atan2(y, x) - 0.000003 * Math.cos(x * x_pi); var gg_lng = z * Math.cos(theta); var gg_lat = z * Math.sin(theta); return [gg_lng, gg_lat] } /** * 火星坐标系 (GCJ-02) 与百度坐标系 (BD-09) 的转换 * 即谷歌、高德 转 百度 */ function gcj02tobd09(lng, lat) { var z = Math.sqrt(lng * lng + lat * lat) + 0.00002 * Math.sin(lat * x_PI); var theta = Math.atan2(lat, lng) + 0.000003 * Math.cos(lng * x_PI); var bd_lng = z * Math.cos(theta) + 0.0065; var bd_lat = z * Math.sin(theta) + 0.006; return [bd_lng, bd_lat] } /** * WGS84转GCj02 */ function wgs84togcj02(lng, lat) { if (out_of_china(lng, lat)) { return [lng, lat] } else { var dlat = transformlat(lng - 105.0, lat - 35.0); var dlng = transformlng(lng - 105.0, lat - 35.0); var radlat = lat / 180.0 * PI; var magic = Math.sin(radlat); magic = 1 - ee * magic * magic; var sqrtmagic = Math.sqrt(magic); dlat = (dlat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtmagic) * PI); dlng = (dlng * 180.0) / (a / sqrtmagic * Math.cos(radlat) * PI); var mglat = lat + dlat; var mglng = lng + dlng; return [mglng, mglat] } } /** * GCJ02 转换为 WGS84 */ function gcj02towgs84(lng, lat) { if (out_of_china(lng, lat)) { return [lng, lat] } else { var dlat = transformlat(lng - 105.0, lat - 35.0); var dlng = transformlng(lng - 105.0, lat - 35.0); var radlat = lat / 180.0 * PI; var magic = Math.sin(radlat); magic = 1 - ee * magic * magic; var sqrtmagic = Math.sqrt(magic); dlat = (dlat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtmagic) * PI); dlng = (dlng * 180.0) / (a / sqrtmagic * Math.cos(radlat) * PI); mglat = lat + dlat; mglng = lng + dlng; return [lng * 2 - mglng, lat * 2 - mglat] } } function transformlat(lng, lat) { var ret = -100.0 + 2.0 * lng + 3.0 * lat + 0.2 * lat * lat + 0.1 * lng * lat + 0.2 * Math.sqrt(Math.abs(lng)); ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * lng * PI) + 20.0 * Math.sin(2.0 * lng * PI)) * 2.0 / 3.0; ret += (20.0 * Math.sin(lat * PI) + 40.0 * Math.sin(lat / 3.0 * PI)) * 2.0 / 3.0; ret += (160.0 * Math.sin(lat / 12.0 * PI) + 320 * Math.sin(lat * PI / 30.0)) * 2.0 / 3.0; return ret } function transformlng(lng, lat) { var ret = 300.0 + lng + 2.0 * lat + 0.1 * lng * lng + 0.1 * lng * lat + 0.1 * Math.sqrt(Math.abs(lng)); ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * lng * PI) + 20.0 * Math.sin(2.0 * lng * PI)) * 2.0 / 3.0; ret += (20.0 * Math.sin(lng * PI) + 40.0 * Math.sin(lng / 3.0 * PI)) * 2.0 / 3.0; ret += (150.0 * Math.sin(lng / 12.0 * PI) + 300.0 * Math.sin(lng / 30.0 * PI)) * 2.0 / 3.0; return ret } /** * 判断是否在国内,不在国内则不做偏移 */ function out_of_china(lng, lat) { return (lng < 72.004 || lng > 137.8347) || ((lat < 0.8293 || lat > 55.8271) || false); }

更多关于JavaScript相关内容还可查看本站专题:《JavaScript数学运算用法总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》、《JavaScript数组操作技巧总结》及《JavaScript字符与字符串操作技巧总结

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.heiqu.com/92e5985a41506b0bb04558137b501612.html