JavaScript实现大数的运算

对于非常大或非常小的数,可以用科学记数法表示浮点值。采用科学记数法,可以把一个数表示为数字加e/E,后面加乘以10的倍数,如:

复制代码 代码如下:


var num1 = 3.125e7; // 31250000 var num2 = 3e-17; // 0.00000000000000003

进行特别大的数的加减运算,可以使用字符串+科学记数法的方法来进行,如:

复制代码 代码如下:


// 这里只考虑大整数的情况,不考虑小数 function strAdd(sNum1, sNum2){
  /*增加一位数位以记录最高位进一的情况*/
  var sNum1 = ['0', sNum1].join(''), sNum2 = ['0', sNum2].join('');
   /*给短的数字字符串加补0*/
  var len1 = sNum1.length, len2 = sNum2.length,
    zeroArr = function(len){
      var arr = new Array(len), i=len;
      while(i--){arr[i] = 0;}
      return arr;
    };
   if(len1 > len2){
    var arrTemp = zeroArr(len1 - len2);
    arrTemp.push(sNum2),
    sNum2 = arrTemp.join('');
  }
  else if(len2 > len1){
    var arrTemp = zeroArr(len2 - len1);
    arrTemp.push(sNum1),
    sNum1 = arrTemp.join('');
  }
    /*将字符串转换为数组,以相应数位来相加*/
  var arr1 = sNum1.split(''), arr2 = sNum2.split('');
   var arrAddRes = new Array(arr1.length), i=arr1.length;
   var andone = 0, // 低位相加是否进一     cur1, cur2, curAdd;
   while(i--){
    cur1 = +arr1[i], cur2 = +arr2[i];
    curAdd = cur1+cur2+andone;
    if(10 > curAdd)
      arrAddRes[i] = curAdd,
      andone = 0;
    else
      arrAddRes[i] = +curAdd.toString().slice(1,2),
      andone = 1;
  }
   if(!andone){ // 最后是否进一,否则截取前面的0     arrAddRes.splice(0,1);
  }
    /*数组截取前19位如果有,用科学记数法来表示这个结果*/
  var keeplen = 19; // js的小数只保留小数点后的18位   var eAfter = arrAddRes.length - 1; // e后面的倍数部分   var eBefore, eBeforeStr = '';      // e前面的小数部分
  if(keeplen < arrAddRes.length)
    eBeforeStr = [arrAddRes[0], '.', arrAddRes.slice(1, keeplen).join('')].join('');
  else
    eBeforeStr = [arrAddRes[0], '.', arrAddRes.slice(1).join('')].join('');
   eBefore = +eBeforeStr;
   return [Number(arrAddRes.join('')), eBefore, eAfter];
}
 strAdd('1234567890', '9876543210'); // -> [1111111100, 1.1111111, 9]

代码如上了,是不是也很简单呢。

您可能感兴趣的文章:

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:https://www.heiqu.com/wgswgs.html